VW Corrado 16V

!
VW070061-068

Einddemper - 2x76 Type 13

2,0l 16V 100kW
VW070061-166

Einddemper - 2x76 Type 18

2,0l 16V 100kW
VW070061-593

Einddemper - 135x80 Type 53

2,0l 16V 100kW