Golf 2 GTi 16v

!
VW051012-068

Einddemper - 2x76 Type 13

1,8l 16V 95/102kW
VW051012-166

Einddemper - 2x76 Type 18

1,8l 16V 95/102kW
VW051012-593

Einddemper - 135x80 Type 53

1,8l 16V 95/102kW